6698 Sayılı KVK Kanunu 10. Maddesi Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Müşteri Aydınlatma Metni


İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda kimliği verilen veri sorumlusu tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

1. Veri Sorumlusu ve/veya Temsilcisinin Kimliği

Unvanı / Adı Soyadı    TBM Tüketici ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi

Telefon Numarası    0850 777 0 300

E-posta Adresi    info@tuketicibasvurumerkezi.com

Internet Adresi    www.tuketicibasvurumerkezi.com

Posta Adresi    Hurma Mah. 258 Sk. Aqua Homes Sitesi No: 32 İç Kapı No: 6 Konyaaltı / Antalya

2. Kişisel Veriler ve Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak TBM Tüketici ve Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi (“TBM” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verileriniz Alınmaktadır?

Ad, Soyadı, Cep Telefonu, Mail Adresi.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,  Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, İş Ortakları, Başvuru Konusu Firmaların Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve Yönetimi amaçları ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun ve yukarıda verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

KVKK md. 8 ve 9 düzenlemelerine uygun olarak kişisel verileriniz; İşbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; 

Yurt içindeki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, çağrı merkezi hizmet sunucuları, şikayete/başvuruya konu gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Web Sitemiz ile Sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralardan toplanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin (2-c) bendinde öngörülen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” sebebiyle işlenmektedir.

6. Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları 

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı KVK Kanunu madde (11) uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

6.1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

6.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

6.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

6.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

6.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

6.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz:

E-posta Adresi    info@tuketicibasvurumerkezi.com

Internet Adresi    www.tuketicibasvurumerkezi.com

Posta Adresi    Hurma Mah. 258 Sk. Aqua Homes Sitesi No: 32 İç Kapı No: 6 Konyaaltı / Antalya

İlgili kişi olarak bulunmuş olduğunuz talepleriniz Şirketimiz tarafından, en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.Şikayetlerinize çözümler üretiyoruz.
Hemen Ücretsiz Üye Olun
Whatsapp'tan Profesyonel Destek Al